Team

Er is een heel team nodig om de school goed te laten draaien en uw kind goed te begeleiden. Binnen de school werken we met de volgende verdeling van functies en taken binnen het team

Een volledige lijst met contactinformatie en functie vindt u hier.

Leerkrachten

De leerkrachten zijn de spil van het onderwijs op onze school. De groepsleerkrachten zijn de hele dag met de kinderen aan het werk en stimuleren hun ontwikkeling.

Hij/zij is het eerste aanspreekpunt voor kinderen en ouders.

Als de ouders de groepsleerkracht willen spreken, kan er altijd na schooltijd een afspraak worden gemaakt.

Directeur

De directeur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken op school en onderhoudt de contacten met het bevoegd gezag en de onderwijsinspectie.

Zij houdt zich voornamelijk bezig met de schoolorganisatie,
de grote ontwikkelingslijnen van het onderwijs en de contacten met diverse instanties.

Mocht u contact met de directeur kunnen opnemen kan dat via het onderstaande adres:

Directeur: mevr. S. Braat
E-mail:   directie.bijenkorf@oo-h.nl

Bouwcoördinatoren

Er zijn op De Bijenkorf twee bouwen, de boven- en de onderbouw. De bouwcoördinatoren leiden de bouwvergaderingen en zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de bouw.

Vragen en opmerkingen waarmee u niet naar de leerkracht van uw kind kunt of wilt gaan, kunt u aan de bouwcoördinator voorleggen.

Samen met de directeur vormen zij het managementteam van de school.
De bouwcoördinatoren vervangen de directeur bij haar afwezigheid.

Intern begeleider

De taak van de IB-er bestaat voornamelijk uit het optimaliseren van de leerlingenondersteuning. In het ondersteuningsplan is dit verder uitgewerkt.

Indien wenselijk sluit de intern begeleider aan bij het MT, het overleg met de bouwcoördinatoren en de directeur.
De IB-er werkt dit schooljaar op dinsdag en woensdag.

Talentcoach

De Talentcoach heeft een driejarige opleiding ‘Toptalent’ gevolgd voor het ondersteunen van meer- en hoogbegaafde leerlingen. Ook begeleidt zij de leerkrachten hierin.

Onderwijsassistente

De onderwijsassistente geeft extra ondersteuning in de groepen bij het onderwijsgeven. Daarnaast verricht zij ook administratief werk en voert huishoudelijke taken uit.
Kortom zij is het verlengstuk van de leerkracht in de groep.

Daarnaast begeleidt de onderwijsassistente de intensieve ondersteuning van een meisje met het syndroom van Down.

ICT Coördinator

De ICT coördinator draagt zorgt voor het goed werken van de computers en tablets op school.
Ook werkt hij nauw samen met de bovenschoolse ICT coördinator en de systeembeheerder.
De ICT coördinator heeft ook de taak het team te informeren en assisteren.

Groepsindeling

Jet Kistemaker

Jet Kistemaker

Groep 1-2 A
Karin Verhoeven

Karin Verhoeven

Groep 1-2 A
Lesley Holzapfel

Lesley Holzapfel

Groep 1-2 B
Laura Verhoeven

Laura Verhoeven

Groep 3
Marjan Hettema

Marjan Hettema

Groep 1/2B en groep 3
Marika Csik

Marika Csik

Groep 4 en Intern Begeleider

Marie - José Stroomer

Groep 4
Silvia Goes

Silvia Goes

Groep 6
Yolanda de Kogel

Yolanda de Kogel

Groep 6
Laura Ruijssenaars

Laura Ruijssenaars

Groep 5/7
Caroline van Wijngaarden

Caroline van Wijngaarden

Groep 8
Maaike Fischer

Maaike Fischer

Groep 8
Niels Bachofner

Niels Bachofner

Groep 8
Hans Kool

Hans Kool

Conciërge
Inge van Eck

Inge van Eck

Onderwijsassistent

Administratief medewerker

De administratief medewerker verzorgt alle administratieve taken met betrekking tot de facturatie en de leerlingenadministratie zoals inschrijvingen nieuwe leerlingen, ziekmeldingen, adreswijzigingen, telefoonwijzigingen, e.d.

Op dinsdag werkt de administratief medewerker voor de Bijenkorf, dit kan op school zelf maar ook vanuit het bestuurskantoor.

Conciërge

De conciërge zorgt voor vele huishoudelijke zaken binnen school, doet reparaties aan schoolapparatuur, verzorgt het kopieerwerk, houdt de groenvoorziening bij, onderhoudt het schoolplein en doet dienst als telefonist.

De conciërge werkt op dinsdag en vrijdag op De Bijenkorf.

Studenten

Ieder jaar bieden we een aantal studenten van diverse opleidingsscholen de mogelijkheid tot het opdoen van stage-ervaring. In iedere groep kan een stagiaire begeleid worden. In de nieuwsbrief stellen wij u hiervan op de hoogte. Het onderhouden van contact met de Hogeschool vinden wij zeer belangrijk.

© OBS De Bijenkorf | Onderdeel van OOH
Edited & installed by Abos ICT®