Leerplicht en verlof

Uw kind mag naar onze school als het vier jaar is, na de vijfde verjaardag wordt uw kind leerplichtig. Voor kinderen van vier en ook van vijf jaar oud kan de schooldag vermoeiend zijn. Tot zes jaar mag een kind vanwege vermoeidheid nog vijf uur per week thuisblijven, dit in overleg met de leerkracht en de directeur. Indien noodzakelijk kan hieraan nog eens 5 uur per week worden toegevoegd. Voor de (on-) mogelijkheden om verlof te krijgen buiten de schoolvakanties verwijzen wij u naar de tekst hieronder en/of www.leerplicht.net .

Verlof aanvragen wegens gewichtige omstandigheden

Extra verlof kan worden aangevraagd wegens gewichtige omstandigheden. Gewichtige omstandigheden zijn uitzonderlijke omstandigheden die ‘buiten de wil zijn gelegen’. Het verlof wordt verleend om een onredelijke situatie te vermijden, waarbij het belang van het kind voorop staat. Meestal blijft het verlof beperkt tot een of enkele dagen.

Voorbeelden daarvan zijn:

  • voor het voldoen aan een wettelijke verplichting
  • bij verhuizing
  • bij huwelijk van bloed-of aanverwanten tot en met de 3e graad
  • bij overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad
  • bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad
  • bij 12,5, 25, 40, 45, 50, 55 en 60-jarig huwelijks- en of ambtsjubileum van bloed- en -aanverwanten tot en met de 4e graad
  • bij bepaalde gezinsproblematiek

Voor bepaalde feesten of verplichtingen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt hiervoor dat een dag per gebeurtenis vrij wordt gegeven.

Vrijstelling schoolbezoek

Indien u voor een periode tot 10 schooldagen verlof wil aanvragen dan doet u dit bij de directeur.

Betreft de aanvraag meer dan 10 schooldagen dan beslist de leerplichtambtenaar over het verzoek.

U dient de aanvraag dan schriftelijk in bij de leerplichtambtenaar, 8 weken van te voren of zo snel mogelijk. De leerplichtambtenaar reageert schriftelijk naar u. U kunt tegen de beslissing schriftelijk in bezwaar gaan.

Download hier het aanvraag formulier voor verlof.

© OBS De Bijenkorf | Onderdeel van OOH
Edited & installed by Abos ICT®