Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) denkt positief kritisch mee met het beleid en de besluitvorming binnen De Bijenkorf. De MR ontvangt jaarlijks de begroting en beleidsplannen van schoolbestuur- en directie zodat het op de hoogte is van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en weet hoe de school ervoor staat.

De MR heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden. De MR denkt mee met de directie, neemt een standpunt in en geeft, gevraagd en ongevraagd, advies. De MR bestaat uit ouders en personeelsleden, in een gelijke verhouding.

De omvang is afhankelijk van het aantal leerlingen op school.
De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar in de leerkrachtenkamer en zijn altijd openbaar, tenzij er over personen wordt gesproken.

De directeur wordt met regelmaat uitgenodigd om de vergaderingen bij te wonen. De MR kan ook altijd andere personen uitnodigen, zoals iemand van het OOH-bestuur of van de Oudervereniging.

Leden MR en GMR

Linda Grau (ouder, voorzitter en GMR afgevaardigde)

Ronald Goosen (ouder, lid)

Laura Verhoeven (team, penningmeester en GMR afgevaardigde)

Jet Kistemaker (team, secretaris)

Contact met de MR: mr.bijenkorf@oo-h.nl

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De GMR is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, waarin van alle scholen vallend onder Openbaar Onderwijs Houten (OOH) een afvaardiging van ouders en leerkrachten zitting heeft.

De GMR leden buigen zich gezamenlijk over bovenschoolse onderwerpen, onderwerpen die alle scholen aangaan zoals de organisatie en de financiën. Het kan bijvoorbeeld gaan over lange termijn beleid, arbeidsomstandigheden en over hoe financiële middelen worden ingezet.

De GMR kijkt daarbij naar het belang van de gehele organisatie.
De belangen van individuele scholen over school specifieke zaken wordt door de eigen MR behartigd. Voor een aantal zaken heeft het schoolbestuur instemming van de GMR nodig en in andere gevallen geeft de GMR advies, zoals wettelijk is vastgesteld.

De vergaderingen van de GMR zijn net als die van de MR openbaar, tenzij er over personen wordt gesproken. Bij een deel van de vergadering is de directeur/bestuurder aanwezig.

Meer informatie over de GMR

Vergaderingen 2018-2019

Vergaderingen 2018-2019

MR

di 9-okt
wo 14-nov
do 10-jan
di 12-mrt
wo 8-mei
do 13-jun

GMR

ma 15-okt
do 6-dec
wo 30-jan
do 21-mrt
wo 14-mei
wo 26-jun

Documenten MR/GMR

© OBS De Bijenkorf | Onderdeel van OOH
Edited & installed by Abos ICT®